AdoriaLogo2024

Veselības un skaistuma centrs Adoria – Jūsu skaistumam un veselībai. Ātri pieejami pakalpojumi un augstākā līmeņa speciālisti.

Darba laiks

Recepšu apmaksas noteikumi veselības centrā Adoria

1. Recepšu apmaksas vispārējie noteikumi

1.1. Veselības un skaistuma centra ADORIA (turpmāk Adoria), apmaksāt repcepšu izniegšanu var e-veikalā un Adoria klientu apkalpošanas centrā klātienē;
1.2. Recepti var apmaksāt, izvēloties no piedāvātā e-pakalojumu saraksta;
1.3.NB! Pirms iegādes un apmaksas, receptes izrakstīšana obligāti ir jāsaskaņo, sazinoties ar savu ārstējošo ārstu, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvanot uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620, vai ārsta personīgo tālruņa numuru.
1.4. Ja radušies citi jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvaniet uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620

2. Recepšu apmaksas kārtība attālināti

2.1. Recepti var apmaksāt elektroniskajā iepirkšanās sistēmā: https://www.adoria.lv/e-pakalpojumi/
2.2. Pasūtītājs aizpilda pasūtījuma anketu un samaksā receptes vērtības summu caur bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.
2.3. Pircējam tiek paziņots par veikto apmaku uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi.

3. Noteikumu stāšanās spēkā

3.1. Līgums stājas spēkā pēc pogas „ES PIEKRĪTU NOTEIKUMIEM“ nospiešanas.

4. Receptes iegādes apstiprinājums

4.1. Apmaksātas receptes apstiprinājums tiek nosūtīts elektroniskā formātā (.pdf) uz pircēja anketā norādīto elektroniskā pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā.
NB! Pirms iegādes un apmaksas, receptes izrakstīšana obligāti ir jāsaskaņo, sazinoties ar savu ārstējošo ārstu, rakstot uz adoria@adoria.lv vai zvanot uz Adoria klientu apkalpošanas centru +371 67315000, 26378620, vai ārsta personīgo tālruņa numuru.

5. Maksāšanas veidi

5.1. Recepti var apmaksāt caur Latvijas banku maksāšanas sistēmām (internetbankām)
5.2. Pēc pasūtījuma anketas aizpildīšanas nospiediet uz attiecīgās bankas saiti, un jūsu maksājumu informācijas sistēma novirzīs uz izvēlēto internetbanku. Informācija, kas nonāk internetbankas un Adoria.lv vidēs ir elektroniski parakstīta. Adoria nevar uzzināt Jūsu bankas konta informāciju, Adoria saņem informāciju tikai par to, vai maksājums ir veikts un ir derīgs.

6. Konfidencialitāte

6.1. Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. Adoria neatklāj klienta personas datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas.

7. Pušu tiesības un pienākumi, atteikums, atmaksa

7.1. Pircējam ir tiesības:
7.1.1. atteikties no līguma, paziņojot Adoriai par to rakstiski septiņu darbadienu laikā kopš līguma noslēgšanas;
7.1.2. pieprasīt, lai pasūtītais pakalpojums tiktu sniegts atbilstoši un norunātajā laikā, izņemot līgumā atrunātajos gadījumos.
7.2. Pircējs apņemas pasūtot pakalpojumu, iesniegt visus prasītos datus.
7.3. Adoriai ir tiesības:
7.3.1. atteikties sniegt pakalpojumu, ja pircējs pasūtīšanas brīdī vai vēlāk ir iesniedzis nepareizus, neprecīzus, maldinošus datus vai arī nav iesniedzis visus prasītos datus.
7.4. Adoria apņemas:
7.4.1. punktā 7.1.1. paredzētajā gadījumā klientam atsakoties no līguma, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt klientam par neizsniegtu, bet apmaksātu recepti naudas summu.
7.4.2. ievērot līguma 6. punktā noteikto par informācijas konfidencionalitāti.

8. Noteikumu izmaiņas

8.1. Adoria patur sev tiesības veikt izmaiņas prasībās un noteikumos. Jūs apstiprināt un uz jums attiecas tie noteikumi, kas ir spēkā brīdī, kad apmaksājat recepti.

9. Pretenziju iesniegšanas kārtība

9.1. Ja jums ir pretenzijas attiecībā uz recepšu apmaksas kārtību, tad lūdzu iesniedziet rakstisku sūdzību uz adresi adoria@adoria.lv.

10. Citi noteikumi

10.1. Strīdi, kas radušies starp klientu un Adoria attiecībā uz pakalpojumu iegādi vai pasūtīšanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Strīdi, kā arī šajos noteikumos neiestrādātais tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Veselības un skaistuma centrs Adoria

SIA “ADORIA”
Reģ. Nr. 40003812070
Medicīniskās iestādes kods: 0100-00343

A/S Citadele Banka, kods: PARXLV22
Konts: LV15PARX0013111610003

A.Čaka iela 70-3, Rīga, LV-1011

+ 371 6315000, +371 26378620

epasts: adoria@adoria.lv
www.adoria.lv