AdoriaLogo

Veselības un skaistuma centrs Adoria – Jūsu skaistumam un veselībai. Ātri pieejami pakalpojumi un augstākā līmeņa speciālisti.

Darba laiks

Privātuma politika – Adoria.lv – jūsu dati ir drošībā

ADORIA

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ‘Adoria”, Reģistrācijas Nr. 40003812070, Adrese: A.Čaka iela 70 -3 , Rīga, LV-1010; Tālr. 67315000; e-pasts adoria@adoria.lv; interneta vietne :www.adoria.lv

PRIVĀTUMA POLITIKA

Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA Adoria ir ļoti nozīmīgs. Lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem tiek apstrādāti personu dati SIA Adoria.
Mēs pieņemam, ka pirms savu personu datu iesniegšanas, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.
Mēs apstrādāsim un aizsargāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu īstenošanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem un saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. SIA Adoria, juridiskā adrese: A.Čaka iea 70-3, Rīga, faktiskā adrese A.Čaka iea 70-3, Rīga
Privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politikas) mērķis ir informēt klientus, pacientus, personālu un sadarbības partnerus par Adoria īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz fizisko personu (turpmāk – Datu subjekts), kuras var tieši vai netieši identificēt datu apstrādi un aizsardzību.
Politikā tiek aprakstīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek iegūti, apstrādāti, nodoti un uzglabāti datu iegūšanas, apstrādes, nodošanas rezultātā.Un uzglabāšanas mērķi, kam dati tiek nodoti un kādam mērķim. Datu uzglabāšanas veidi un termiņi, Datu subjekta tiesības.
1.2. Politika ir attiecināma uz jebkādā formā un vidē iegūtiem fizisko personu datiem (klātienē Adoria telpās un teritorijā, mutiski, telefoniski, papīra formātā, elektroniski ar e-pasta starpniecību, aizpildot formu Adoria mājaslapā- www.adoria.lv,
1.3. Adoria ir tiesības aktualizēt un veikt izmaiņas Politikā pēc saviem ieskatiem un ņemot vērā izmaiņas normatīvo aktu prasībās. Politika ir pieejama Adoria mājaslapā – www.adoria.lv un tiek piemērota no attiecīgās dokumenta versijas spēkā stāšanās datuma. Ar Politiku iespējams iepazīties arī klātienē, Adoria telpās – Rīgā, A.čaka iela 70 – 3.
1.4..Veselības un skasituma centrs Adoria apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Tiek izmantoti dažādi drošības pasākumi, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Veselības un skaistuma centrā Adoria tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Īstenotie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.
1.5.. Jautājumos par personas datu apstrādi, izmantošanu un glabāšanu Veselības un skaistuma centrā Adoria kontaktēties pa e-pastu adoria@adoria.lv.

2. Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
2.2. Pacientu tiesību likums.
2.3. Ārstniecības likums.
2.4. Citi normatīvie akti, kas nosaka personas datu apstrādi veselības aprūpes jomā.

3. Personas dati, kas tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti:

3.1. Adoria apņemas iegūt, apstrādāt un uzglabāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami pacientu pieraksta veikšanai, tiešai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Adoria klientiem un pacientiem. Lai aizsargātu Datu subjekta intereses, Adoria nodrošina godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā gan attiecībā uz manuālo, gan elektronisko informācijas apriti.
3.2. Precīzs iegūstamo, apstrādājamo un uzglabāto datu kopums ir atkarīgs no sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma veida. Iegūtie, apstrādātie un uzglabājamie dati var ietvert šādu informāciju:
3.2.1. identifikācijas dati – klienta vai pacienta vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, dzimšanas datums (jaundzimušajiem);
3.2.2. kontaktinformācija – faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.2.3. slimību vēsture, lietotie un lietojamie medikamenti, ķermeņa svars, augums;
ārstniecisko izmeklējumu rezultāti (piem. analīžu rezultāti, izraksti)
3.2.4. diagnozi pamatojošā informācija, kā arī diagnostikas un ārstēšanās rezultāti;
3.2.5. zvanītāja telefona numurs un laiks, ja Datu subjekts zvana uz Adoria norādīto mobilo tālruņa numuru;
3.2.7. sazinoties ar Adoriai elektroniski (e-pasts, saziņas forma Adoria mājaslapā www.adoria.lv ) konkrētā pakalpojuma saņemšanai, tiek saglabāts Datu subjekta elektroniskajā saziņas līdzeklī norādītais vārds un/vai uzvārds, e-pasta adrese (sazinoties ar e-pasta starpniecību), komunikācijas saturs, tālruņa numurs. Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietotāja pieredzi, taču ar to starpniecību netiek iegūti personas dati.
3.3. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai, ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir tikai Jūsu piekrišana. Veselības un skaistuma centrs Adoria izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

4. Personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas mērķi un tiesiskais pamats

4.1. Personas dati tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu un pēc iespējas operatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Adoria klientiem un pacientiem, pamatojoties uz Regulas
4.2. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies.
4.3. Elektroniskās komunikācijas saturs tiek iegūts, apstrādāts un uzglabāts ar mērķi uzlabot Adoria sniegto pakalpojumu kvalitāti un atrisināt iespējamās sūdzības, konfliktsituācijas, nodrošinot Adoria un Datu subjekta leģitīmās intereses.
4.4. Personas dati, kas iegūti, apmeklējot Adoria mājaslapu tiek iegūti, apstrādāti un uzglabāti ar mērķi uzlabot mājaslapas satura kvalitāti un pielāgot to lietotāju vajadzībām.

5. Personas datu uzglabāšanas termiņš

5.1. Personas dati tiek glabāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Pacientu tiesību likumā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību, noslēgto līgumu vai Adoria leģitīmajām interesēm.
5.2. Elektroniskās komunikācijas saturs 6 (sešus) mēnesi, ja vien šie dati nav nepieciešami Adoria vai Datu subjekta tiesisko interešu aizsardzībai ilgāku laika periodu.

6. Datu uzglabāšanas drošība

6.1. Adoria nodrošina Personas datu uzglabāšanas drošību, izmantojot aizsardzības instrumentus ierīcēs un programmās, kurās tiek uzglabāti personas dati, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana medicīniskajai dokumentācijai un arhīvam.

7. Piekļuve personas datiem

7.1. Datu subjekta personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām tas nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un atbalsta procesu nodrošināšanai, normatīvajos aktos nepieciešamās statistikas apkopošanai, datu aktualizēšanai un uzturēšanai un citu darba pienākumu izpildei Adoria vadībā.
7.2. Adoria apņemas nenodot Personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu šo datu nodošanai vai tas nepieciešams likumīgo interešu aizsardzībai, kā arī Datu subjekta norādītām apdrošināšanas sabiedrībām, lai izpildītu līgumiskās un juridiskās saistības.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi, pēc rakstveida informācijas pieprasījuma iesniegšanas Adoria.
8.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Adoria piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Adoria veic, pamatojoties uz Adoria likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu
8.3. Tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Datu subjekts uzskata, ka Adoria veiktā viņa personas datu apstrāde pārkāpj Datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
8.4.Noteiktos apstākļos Datu subjekta tiesības ir ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Datu subjekts pieprasa, lai datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Datu subjekta iespējas saņemt Adoria pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Adoria.

Veselības un skaistuma centrs Adoria